Access restricted to students and staff of home institution
master's thesis
Strategije aktivnog učenja u nastavi glazbene kulture

Ana Matković (2016)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Umjetnička akademija u Osijeku
Odsjek za glazbenu umjetnost
Metadata
TitleStrategije aktivnog učenja u nastavi glazbene kulture
AuthorAna Matković
Mentor(s)Antoaneta Radočaj Jerković (thesis advisor)
Abstract
Nastava glazbe, pod nazivom Glazbena kultura u Republici Hrvatskoj i Muzička kultura u Republici Srbiji sastavni je dio jezgrovnog kurikuluma u osnovnoškolskom sustavu. Ciljno je usmjerena kulturnom razvoju uĉenika i razvijanju glazbenog ukusa putem upoznavanja glazbe kroz razliĉite glazbene aktivnosti. Tijekom posljednjih deset godina, nastava Glazbene kulture je okrenuta prema otvorenom kurikulumu i usmjerena je stjecanju brojnih glazbenih znanja, sposobnosti, vještina i stavova, kompetencija. Takav pristup, s uĉenikom u središtu interesa, otvorio je nastavu prema širokoj paleti nastavnih postupaka, metoda, strategija i oblika rada. U teorijskom dijelu utvrĊen je povijesni pregled realizacije glazbene nastave i aktualni naĉin ostvarivanja predmeta Glazbena kultura i Muzička kultura. Izneseni su koncepcijski modeli nastave glazbe u osnovnoj školi te utvrĊene strategije, metode i postupci u aktivnostima glazbenog obrazovanja. Provedenim istraţivanjem sa svhom utvrĊivanja metoda i oblika rada, prisutnosti izvodilaĉkih i projektnih nastavnih aktivnosti te uporabi IKT-a u nastavi Glazbene kulture i Muzičke kulture utvrdili smo prisutnost aktivnog uĉenja u osnovnoškolskoj glazbenoj nastavi. Rezultati istraţivanja ukazali su kako Republike Srbije statistiĉki znaĉajno više navode kako u glazbenoj nastavi aktivno sudjeluju u svim aktivnostima, izvode projekte, pjevaju, a nastavne sadrţaje obraĊuju grupnim radom te kako imaju utjecaj na izbor nastavnog gradiva i kreiranje aktivnosti na nastavnom satu. Uĉenici iz Republike Srbije statistiĉki znaĉajno više navode kako se nastava Muzičke kulture najĉešće ostvaruje frontalnim socijalnim oblikom i usmenim izlaganjem nastavnika. S druge strane, uĉenici iz Republike Hrvatske statistiĉki znaĉajno više navode kako na nastavi Glazbene kulture koriste raĉunalne programe za obradu skladbi i zvukova i/ili za skladanje sviraju, izraţavaju se plesom, te kako dio nastave ostvaruju izvan uĉionice - u kazalištu, na koncertu i sliĉno. Uĉenici iz Republike Hrvatske ukazuju kako ih nastavnici znaĉajno više navode na samostalno istraţivanje o pojedinoj glazbenoj temi i na taj naĉin navode na aktivno uĉenje, sukladno osobnim preferencijama. Iz dobivenih je rezultata utvrĊena je znaĉajna razlika u realizaciji glazbene nastave u Republici Hrvatskoj i Republici Srbiji i aktualizirana je potreba većeg usmjeravanja prema oblicima aktivnog stjecanja znanja i sposobnosti, suvremenim didaktiĉkim strategijama.
Committee MembersBerislav Jerković (committee chairperson)
Tihana Škojo (committee member)
GranterSveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Umjetnička akademija u Osijeku
Lower level organizational unitsOdsjek za glazbenu umjetnost
PlaceOsijek
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineFIELD OF ART
Art of Music
Music Education
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmeGraduate study of Music Education
Academic title abbreviationmag. mus.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2016-07-11
Parallel keywords (Croatian)Glazbena nastave u osnovnoškolskom obrazovanju nastava Glazbene kulture nastava Muzičke kulture aktivno učenje
Resource typetext
Access conditionAccess restricted to students and staff of home institution
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:134:201737
CommitterMarina Milanović